COUNTRIES

ALBENIA ALGERIA AZERBAICAN BELARUS BULGARIA FINLAND
GEORGIA HUNGARY IVORY COAST KAZAKHISTAN KOSOVA LIBYA
LITHUANIA MACEDONIA MOLDOVA OZBEKHISTAN POLAND ROMANIA
RUSSIA UKRAIN YUGOSLAVIA